Abstracthantering vid vetenskapliga konferenser

Nyckeln till ett framgångsrikt vetenskapligt möte är ett vetenskapligt program av hög kvalitet. Organisationskommittén ansvarar för att genomföra denna viktiga uppgift, mycket ofta inom en begränsad tid. Genom att låta Meetx stå för vetenskapligt stöd och abstract-hantering så underlättas denna process. Alla abstracts lämnas in online, det ger en mer generös tidsplan för granskningsprocessen och tillåter författarna att göra ändringar och tillägg. Meetx finns med under hela processen- från hantering och bedömning till publikation.

Abstract

Meetx använder ett väl utvecklat & beprövat on-line system som används för administration av det vetenskapliga programmet och för att ge support till den vetenskapliga kommittén.

På ett tidigt stadium hålls ett möte mellan den vetenskapliga kommittén och abstractansvarig person från Meetx för att diskutera den vetenskapliga strukturen, ta fram en tidsplan, call for abstract text och skapa online formulär. Meetx övervakar sedan inlämnings processen och sköter all korrespondens med författare.

Alla abstract bedöms online och Meetx förser program kommittén med rapporter, statistik och underlag för att sätta ihop det vetenskapliga programmet.

Meetx meddelar alla författare besked om godkännande samt presentationsdetaljer.

Program & Trycksaker

Meetx tar fram produktionsplan för publikationer (program på hemsida, program- och abstract bok, kongress App etc.) med tid- och ansvarsfördelning. Vi förser förläggare/grafisk designer med texter och data från Meetx Abstract System för produktion av ev. abstractbok.

VIP & Talarhantering

Meetx gör i samråd med den vetenskapliga kommittén en tidplan för distribution av inbjudningar och information till talare och sköter sedan hanteringen kring detta med utskick, bekräftelser, insamling av titlar, mottagande av ev. abstract, teknisk information, förmånsförteckning och hantering av ev. arvoden och reseräkningar.